Over Rijswijk Wonen

Wij zijn een woningcorporatie met ongeveer 6.000 woningen in Rijswijk. Wij voelen ons met Rijswijk verbonden en kiezen bewust voor een lokale binding. Voor 2019-2023 hebben we stevige ambities!

Onze ambities
We zijn volop in ontwikkeling

Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Afgelopen jaren hebben we een aantal bestuurlijke wisselingen gehad en er is meerdere malen ingrijpend gereorganiseerd. Dit heeft helaas voor instabiliteit en onrust binnen de organisatie gezorgd. We hebben daarom in 2018 onderzocht wat er nodig is om de organisatie op de juiste weg te krijgen. De aanbevelingen van een extern onderzoek zijn vertaald naar een verbeterplan, dat breed gedragen wordt. We hebben er vertrouwen in dat we met de verbeteringen onze ambities gaan realiseren!

Onze ambities voor aankomende jaren
1. Sterk accent op betaalbaarheid

Vanwege de grote vraag van huishoudens met inkomens onder de huurtoeslaggrenzen en de groei van deze doelgroep in de toekomst leggen wij een sterk accent op betaalbare huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen). Wij bieden daarom 85% van alle voor verhuur beschikbaar komende woningen aan tegen een betaalbare huurprijs en verhuren deze aan inkomens onder de huurtoeslaggrenzen. We bieden in beperkte mate huisvesting voor huishoudens met een middeninkomen. We staan open voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

2. Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad

Gezien de sterke (toenemende) vraag naar sociale huurwoningen zetten we een belangrijk deel van onze forse investeringscapaciteit in voor nieuwbouw. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Rijswijk realiseren we ook net buiten de gemeentegrenzen in Den Haag, waar eveneens een grote behoefte is aan betaalbare woningen. In de periode 2019 t/m 2023 verwachten we de start bouw van ruim 800 woningen. Daarnaast hebben we financiële ruimte voor meer woningen, die we willen invullen mits er locaties zijn of we woningen kunnen overnemen. Onze nieuwbouw richt zich op sociale huurwoningen: waar mogelijk eengezinswoningen en daarnaast appartementen.

3. Verbeteren en verduurzamen bestaande woningen

Wij hebben een forse achterstand ten aanzien van duurzaamheid van onze oudere woningvoorraad. De komende 5 jaar brengen we daarom 1.600 woningen naar ten minste Label B. Voor eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden voor nul-op-de-meter (ready). Verduurzamen, verbeteren en onderhouden (zoals toegankelijkheid, uitstraling, asbestsanering en waar nodig de keuken, badkamer en toilet) gaan hand in hand. We doen dat in complexen met toekomstwaarde. Waar we in die toekomstwaarde onvoldoende vertrouwen hebben, onderzoeken we sloop en vervangende nieuwbouw, op basis van een gebiedsvisie en streven daarbij naar meer differentiatie van ons nu eenzijdig bezit.

4. Werken aan leefbare buurten

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze buurten en zoeken samenwerking met partners in Rijswijk om die leefbaarheid te behouden dan wel te versterken. Onze eigen focus ligt op schoon, heel en veilig in onze buurten. Onze toezichthouders handhaven actief op schone portieken en galerijen en onderhoud van groen in voortuinen en binnentuinen.

5. Dienstverlening: digitaal én persoonlijk

In 2019 hebben we veel aandacht voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We werken aan een deltaplan klantgerichtheid en versterken onze digitale dienstverlening door begin 2019 een nieuwe website mét klantportaal te lanceren. Op de nieuwe website kunnen onze huurders veel zaken zelf regelen.

Organisatiestructuur
Directeur-bestuurder

Aan het hoofd van onze organisatie staat de directeur-bestuurder. De RvC heeft per 1 september 2019 Rob van den Broeke aangesteld voor deze functie. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en het functioneren van Rijswijk Wonen en geeft leiding aan de managers en de staf. De directeur-bestuurder legt intern verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en extern aan de minister, de externe toezichthouders Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Managementteam

Ons managementteam stuurt de organisatie, die uit verschillende afdelingen en teams bestaat, aan. Het managementteam bestaat uit drie managers:

  • Manager Wonen - Lieneke Verberne
  • Manager Projecten - Martin Luten
  • Manager Bedrijfsvoering - Gijs Diemel

Bekijk hier het organogram

Samenwerking met huurders

Wij werken graag samen met onze huurders. Zij kennen hun woon- en leefomgeving tenslotte het beste. Er zijn verschillende vormen van samenwerking tussen huurders en Rijswijk Wonen.

Bewonersvereniging Rijswijk

De Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) behartigt de belangen van onze huurders en heeft regelmatig overleg met de directie van Rijswijk Wonen. Centraal staan dan zaken die betrekking hebben op het beleid. Om het overleg in goede banen te leiden is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn positie, taken en bevoegdheden van beide partijen duidelijk omschreven. De overeenkomst bevordert een gelijkwaardig overleg met respect voor elkaars standpunten.

Projectcommissies
Bij ieder groot onderhoudsproject richten we een projectcommissie op. In deze commissie zitten huurders van het woongebouw waar we onderhoud aan uitvoeren. Zij worden nauw bij het project betrokken.
Wijkcommissies

Een aantal wijken van Rijswijk heeft een wijkcommissie. Hierin zitten bewoners van de betreffende wijk. De wijkcommissies overleggen met Rijswijk Wonen over ontwikkelingen in de wijk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld onderhoud en verbeteren van de woonomgeving en aanpak van overlast en verbeteren van de veiligheid.

Online huurderspanel

We hebben een online huurderspanel, bestaande uit ruim 300 huurders. Wij sturen gemiddeld 4x per jaar een online enquête naar het panel. Die enquêtes gaan over uiteenlopende thema's. De uitkomsten nemen we mee in onze beleidsvorming.

Samenwerking met relaties

We werken nauw samen met de gemeente Rijswijk, een groot aantal maatschappelijke organisaties en collega-corporaties.

Gemeente Rijswijk

Vanuit de lokale prestatieafspraken werken we veel samen met de gemeente Rijswijk, op allerlei beleidsterreinen. Eind 2018 zijn de hernieuwde afspraken voor 2019-2022 ondertekend. We werken gezamenlijk aan 'uitbreiden, verbeteren en verduurzamen van sociaal wonen in Rijswijk'. Bekijk de prestatieafspraken.

Sociale Verhuurders Haaglanden

Rijswijk Wonen participeert in de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), waar we met de andere 14 corporaties in Haaglanden samenwerken in woonruimteverdeling en beleidsontwikkeling.

Wonen en zorg

De vraag naar begeleid wonen neemt toe. We sluiten hiervoor zorg-woonovereenkomsten met zorginstellingen die de begeleiding bieden aan deze mensen. Deze verhuur doen we in samenspraak met de gemeente Rijswijk en collega-corporatie Vidomes.

Inkoopvoorwaarden


Per 1 september is Rob van den Broeke directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen. De Bewonersvereniging Rijswijk is betrokken geweest bij de selectieprocedure. Lees hier hun reactie op zijn komst.