Privacy

Als woningcorporatie ontkomen wij er niet aan om gegevens van onze huurders te verwerken.
neemt uw privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
 2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
 3. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Contactgegevens:


Postbus 195
2280 AD
(070) 33 64 200
privacy@rijswijkwonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bent u geïnteresseerd in een woning en schrijft u zich in als woningzoekende bij Woonnet Haaglanden, dan worden de volgende gegevens van u gevraagd:

 • Naam, adres- en woonplaatsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Informatie over meeverhuizende personen/de gezinssamenstelling
 • Indicatie van het verzamelinkomen


Voor u op een woning kunt reageren moet u een inkomensverklaring of loon- of uitkeringsspecificatie uploaden. Voor u een woning krijgt aangeboden moet u de volgende stukken aanleveren:

 • Verhuurdersverklaring
 • Uittreksel BRP
 • Inkomensverklaring


Wanneer u huurder van ons wordt hebben wij van u ook de volgende persoonsgegevens nodig:

 • Bankrekeningnummer
 • Urgentieverklaring (indien van toepassing)
 • Scheidingsconvenant (indien van toepassing)
 • Informatie over eventuele openstaande (huur)schulden
 • WMO-verklaring (indien van toepassing)
 • Wij vragen u zich te legitimeren, maar maken geen kopie van uw identiteitsbewijs
 • Documenten die noodzakelijk zijn voor de toewijzing van specifieke doelgroepwoningen (bijvoorbeeld zorgwoningen).

Als u bij ons huurder bent leggen wij de volgende gegevens van u vast (voor zover van toepassing):

 • (Huur)betalingen
 • Achterstanden in (huur)betalingen
 • Klachten met betrekking tot overlast
 • Gegevens met betrekking tot verdenkingen van hennepteelt, woonfraude of overige strafrechtelijke gegevens met betrekking tot (het gebruik van) de woning.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Huur en verhuur: u kunt hierbij denken aan het uitvoeren van de huurovereenkomst, het berekenen en vastleggen van inkomsten, het innen van huren (inclusief het uit handen geven van achterstanden), onderhoud en reparatie, het behandelen van geschillen en de controle door de accountants.
 • Sociaal beheer: hierbij kunt u denken aan het opslaan en delen van de noodzakelijke persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude of hennepteelt te bestrijden en om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.
 • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.
 • Archiefbestemming: persoonsgegevens voor het archiefbeheer, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek.
 • Documentenbeheer: verwerkingen van inkomende en uitgaande documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld postregistratie en e-mailarchivering.
 • Videocameratoezicht: in het kader van de beveiliging, met behulp van duidelijk zichtbare videocamera's, van personen, gebouwen, terreinen en zaken.
 • Overig intern beheer: persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de woningcorporatie goed te runnen.

Wij verwerken alleen uw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

 • Overeenkomst: alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de huurovereenkomst, inclusief het doen van onderhoud.
 • Wettelijke plicht: gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en andere overheidsinstanties.
 • Gerechtvaardigd belang: gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Rijswijk Wonen en de inbreuk op de privacy van de huurder.
 • Vitaal belang: in geval van noodsituaties.
 • Ondubbelzinnige toestemming; overige gegevens worden alleen op basis van toestemming verwerkt, deze toestemming mag altijd ingetrokken worden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de soort gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens op een beveiligde manier verwijderd/vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.
Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Delen van persoonsgegevens met derden

verstrekt enkel uw gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande doelen. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur, aannemer of deurwaarder. We verstrekken enkel contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat deze partijen contact kunnen leggen met klanten. In sommige gevallen worden er meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder.

heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.
maakt gebruik van verschillende verwerkers. Dat zijn leveranciers aan wie wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteed. Zo worden onze incassowerkzaamheden uitgevoerd door Cannock Chase, ons basissysteem is Tobias AX van Aareon en NEH is de leverancier van onze automatisering. Onze website en klantportaal worden door Kubion (Iris) beheerd. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen. Heeft u vragen over deze of andere verwerkers, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer via privacy@rijswijkwonen.nl.

is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of verstrekking van gegevens aan de Belastingdienst. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.
kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld de gemeente Rijswijk. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

heeft de volgende convenanten afgesloten:

 • Samenwerkingsovereenkomst Voorkomen Problematische Huurschulden Rijswijk, samen met Vidomes en Gemeente Rijswijk
 • Convenant Informatie-uitwisseling integrale aanpak hennepkwekerijen, met Politie Haaglanden, justitie, diverse gemeentes in de regio Haaglanden, Stedin, Liander N.V. en diverse woningcorporaties in de regio Haaglanden
 • Convenant Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, met Gemeente, GGD, GGZ, Parnassia, Politie, Florence, Vidomes, Fonteynenburg, Limor en SWR
 • Convenant Buurtbemiddeling (overlastbestrijding) met gemeente, corporaties, politie en welzijn

In alle andere gevallen vragen we u om toestemming, die u altijd mag weigeren of intrekken.

De website en cookies

verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

verwerkt op haar websites de volgende gegevens van u:

 • Gegevens die u invult op de contactformulieren op onze website en aan ons verstuurt.
 • Uw e-mailadres voor het toesturen van digitale nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes en ons huurderspanel.
 • Gegevens die u invult op enquêtes via onze website.
 • Inloggegevens voor ons klantportaal.
gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk daarvoor op deze pagina. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van functionele cookies de werking van de website verstoord kan worden.

De technische/functionele cookies die wij gebruiken zijn:
Naam Maximale bewaartermijn Geplaatst door Doel
RijswijkWonenCookie browser-sessietijd IRIS Vasthouden browser-sessie-id

De analytische cookies die wij gebruiken zijn:
Naam Maximale bewaartermijn Geplaatst door Doel
_ga 24 maanden Rijswijk Wonen Bijhouden van statistieken over het algemene gebruik van onze website via Google Analytics.
_gid 24 uur Rijswijk Wonen Bijhouden van statistieken over het algemene gebruik van onze website via Google Analytics.
_gat 1 minuut Rijswijk Wonen Bijhouden en eventueel beperken van verzoeken naar Google Analytics.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer, via privacy@rijswijkwonen.nl. U heeft daarnaast altijd de volgende rechten:

Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om de eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze gegevens worden gedeeld. U heeft ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Als gegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin betrokkene inzage wenst, dan worden deze gegevens afgeschermd.

Recht op correctie
U heeft het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om te vragen om gegevens van u te verwijderen. moet hier in onder meer de volgende gevallen aan voldoen:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
Recht op verzet
U heeft het recht zich tegen een bepaalde verwerking of verstrekking aan een bepaalde ontvanger te verzetten. Daarvoor moet u (zwaarwegende) persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

Recht van beperking
U heeft het recht te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), als een van de volgende punten van toepassing is:
 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • Wij hebben onrechtmatig persoonsgegevens van u verwerkt, maar u wilt niet dat we deze wissen, in plaats daarvan vraagt u ons het gebruik te beperken.
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van zwaarder wegen dan die van u.

Dataportabiliteit
U heeft het recht om digitale gegevens die u aan een organisatie verstrekt hebt ook weer digitaal terug te ontvangen. Voor zover van toepassing kunt u zich hierop beroepen bij .

U kunt uw vraag over de bovenstaande rechten schriftelijk indienen bij de Privacy Officer via privacy@rijswijkwonen.nl. Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.
wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Deze technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast aan de nieuwste techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken, zoals Aareon.

Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Daarnaast zijn onze medewerkers geheimhouding van uw gegevens verplicht.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officer via privacy@rijswijkwonen.nl.

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen. Als er sprake is van een ingrijpende verandering zullen wij u actief informeren.