Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
nr. 5, juni 2016 nieuwsbrief
Rijswijk Wonen
 
In deze tweede nieuwsbrief: Wie is de nieuwe directeur-bestuurder? Wat doet een flatcoach? Wie wil het bestuur van de BVR versterken? Tips en nog veel meer.
We wensen u een fijne zomer!
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Zeljka Udovicic-Schlick nieuwe directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen 9 vragen aan Peter Ruigrok: de behaalde resultaten tot nu toe
Rijswijk Wonen Flatcoach als steuntje in de rug voor ouderen
Rijswijk Wonen Eerste huurderspanel is een feit
Rijswijk Wonen Bewoners Mgr. Bekkerslaan kiezen voor verbeterplan flat
Rijswijk Wonen Tips: afval, barbecue├źn en veilig op vakantie
Rijswijk Wonen Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk
Rijswijk Wonen Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg
Rijswijk Wonen
Nieuws
Zeljka Udovicic-Schlick nieuwe directeur-bestuurder Rijswijk Wonen

Per 18 juli 2016 neemt Zeljka Udovicic-Schlick de functie van Peter Ruigrok over, die na een interim-periode van twee jaar plaatsmaakt voor een nieuwe, vaste directeur-bestuurder.

Ruime ervaring

Zeljka Udovicic-Schlick is een enthousiaste manager met ruime ervaring in verschillende sectoren. Zo is zij onder andere directeur bij Sport en Recreatie Schiedam geweest, directeur Gebied Oost bij Havensteder in Rotterdam en tot voor kort manager Wonen bij Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Haar interesse gaat altijd uit naar de mens, de organisatie en de juiste “match” daarin.

Ingezette lijn
Rijswijk Wonen heeft in de afgelopen twee jaren een proces van grote veranderingen doorgemaakt. Er is een nieuw ondernemingsplan en een bijbehorend organisatieplan vastgesteld en geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke koers en een effectievere en efficiëntere organisatie.

De missie van Rijswijk Wonen is: het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Rijswijk Wonen zet zich daarom actief in voor het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Daarbij wordt ook de nodige aandacht gegeven aan duurzaamheid. Deze lijn wordt onder leiding van Zeljka Udovicic-Schlick onverkort doorgezet.


Naar boven
Rijswijk Wonen
9 vragen aan Peter Ruigrok: de behaalde resultaten tot nu toe

Rijswijk Wonen heeft in 2015 een nieuw ondernemingsplan vastgesteld. In dit plan staat de koers voor de jaren 2015-2019. Peter Ruigrok, interim directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, vertelt over de behaalde resultaten tot nu toe en blikt vooruit.

Nog even een korte samenvatting; wat is op hoofdlijnen de inhoud van het ondernemingsplan?
“De missie van Rijswijk Wonen is: het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen met een smalle(re) beurs. Wij zetten ons daarom in voor voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Daarbij besteden wij ook veel aandacht aan duurzaamheid, vooral als duurzaamheidsingrepen leiden tot lagere energielasten en dus bijdragen aan de betaalbaarheid voor onze huurders.”

Wat betekent dit concreet voor de betaalbaarheid?
“In 2016 zijn we gestart met een huurbeleid waarbij huurders een huur betalen, die past bij wat zij kunnen betalen. Dit zorgt voor ‘huurmatiging waar nodig en huurverhoging waar mogelijk’. In 2016 heeft dit geleid tot een huurverhogingspercentage van slechts 0,0% tot 0,6% voor sociale huurwoningen. Een zeer gematigde verhoging, die gelijk of zelfs lager is dan de inflatie. Die is in 2016 0,6%. Hiermee dragen wij dus echt bij aan de betaalbaarheid van wonen.”

‘Actief inzetten voor voldoende betaalbare woningen’, hoe doen jullie dat?
“De komende jaren stijgt de vraag naar sociale huurwoningen. Wij kiezen er daarom voor om in principe geen sociale huurwoningen meer te verkopen. Bovendien zoeken we actief naar mogelijkheden om extra sociale woningen te realiseren. Zo starten wij in 2016 met de voorbereidingen van nieuwbouw in RijswijkBuiten en op de locatie van de voormalige Benedictuskerk.”

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?
“Rijswijk Wonen investeert gericht in duurzaamheid. Als eerste corporatie in de regio Haaglanden hebben wij ons eind 2015 aangesloten bij ‘De Stroomversnelling’. Dit initiatief maakt het mogelijk om grootschalig het ‘nul-op-de-meter’-principe toe te passen. Dit principe houdt in dat een woning zelf in staat is om zijn eigen energie op te wekken en de bewoner gemiddeld in een jaar energieneutraal kan wonen.

Ons woningaanbod verduurzaamt hierdoor en verbetert volgens vaste kwaliteitsnormen. Het streven van Rijswijk Wonen is dat in 2019 55% van onze woningen minimaal energielabel C heeft. Deelname aan De Stroomversnelling draagt in grote mate bij aan het behalen van die doelstelling. Bij toepassing van nul-op-de-meter wordt namelijk een veel beter energielabel gehaald dan energielabel C. Momenteel onderzoekt Rijswijk Wonen welke wooncomplexen geschikt zijn om, dit jaar, als pilotproject op te starten.”

Wat doen jullie anders dan voorheen?
“We besparen op de kosten van onze organisatie. In 2015 is onze organisatie aangepast en is het aantal fulltime arbeidsplaatsen verlaagd van 68 in 2014 naar 53,5 in 2016. Naast het besparen op personeelslasten streven we ook naar een passende prijs-kwaliteitsverhouding van onze woningen en zijn wij kritisch op onze onderhoudsuitgaven.

Ook pakken wij huurschulden actief aan. Wij hebben in 2015 de fase van het incassotraject, waarbij de rechter nog niet in het spel is, ondergebracht bij een gespecialiseerde partij. Daarin ligt de nadruk op het zo snel mogelijk in contact komen met de huurder, die een huurachterstand heeft, om passende maatregelen te treffen. Dit voorkomt hoogoplopende achterstanden, huisuitzettingen en hiermee verlagen wij de (extra) kosten voor onze huurder en  voor onszelf. We hebben ook nieuwe afspraken met de deurwaarders gemaakt. Langslepende deurwaardersdossiers met onnodig hoge kosten (voor onze huurders én ons) behoren hiermee tot het verleden. Het huurachterstandspercentage is inmiddels verlaagd van 1,9% in 2014, naar 1,7% in 2015. Wij verwachten dat dit percentage in 2016 verder zakt.”

‘Eigen verantwoordelijkheid’ is een belangrijk uitgangspunt in het ondernemingsplan. Hoe vertaalt zich dit?
“In alles wat we doen, gaan we zo veel mogelijk uit van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief. Dit betekent dat we huurders en ook samenwerkingspartners aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid. We nemen geen taken van hen of anderen over. Wij stimuleren een ieder om zelf knelpunten op te lossen of hun zaken te organiseren. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze woningen en de directe woonomgeving daarvan en maken resultaatgerichte afspraken met de overige betrokkenen. Dit heeft onder andere geleid tot het vervangen van de functies huismeester en buurtbeheerder door de bredere en meer algemene functie toezichthouder Wonen. De verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving is hierdoor meer bij de huurders komen liggen.”

Wat doen jullie aan leefbaarheid en participatie?
“Ook bij leefbaarheid ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de huurders. We ontwikkelen, in overleg en samenwerking met de Bewonersvereniging Rijswijk (BVR), nieuwe participatievormen om dit te stimuleren en om meer en andere huurders te betrekken bij thema’s die hen aangaan. In 2015 zijn wij gestart met het opzetten van een digitaal huurderspanel. Hiermee bevragen we huurders over thema’s rondom onze dienstverlening, de woning en de directe woonomgeving. Op basis van de ervaringen van onze huurders kunnen wij onze plannen beter toetsen en vervolgens aanscherpen. Inmiddels hebben zich 285 huurders aangemeld bij het platform en is de eerste vragenlijst, met als onderwerp ‘baliebezoek’, verzonden.

Bovendien hebben we afspraken gemaakt met een aannemer die voor ons werkt, over het gebruik van een bewonersapp bij renovaties. Deze app informeert bewoners over de werkzaamheden, die specifiek in hun woning en hun wooncomplex zijn gepland. Verder biedt de app de mogelijkheid om met één druk op de knop contact op te nemen met de aannemer. De app is in mei 2016 bij het project Mgr. Bekkerslaan in gebruik genomen.”

Wat betekent dit voor jullie dienstverlening?
“In 2016 starten wij met een nieuw dienstverleningsconcept op basis van het ‘click-call-face’-principe. Hierbij leggen we zo veel mogelijk digitaal contact met onze huurders en stimuleren we hen om zelf ook zo veel mogelijk digitaal contact met ons te leggen. We breiden de komende vijf jaar onze digitale dienstverlening uit. Een huurdersportaal en een online afspraken-module zorgen er in het komende jaar voor dat een huurder zelf de regie kan nemen en houden. Mocht de digitale weg geen antwoord bieden, dan kunnen huurders ons bellen. In laatste instantie is het mogelijk een persoonlijke afspraak te maken. Eind 2016 verminderen we het ‘vrije inloop’ baliebezoek en werken we op termijn alleen nog op afspraak. Dat is gemakkelijk voor de huurders en efficiënter voor onze bedrijfsvoering. In 2015 hebben wij in dit kader ook ons bewonersblad gedigitaliseerd naar deze digitale nieuwsbrief.”

Wat staat er nog op de planning?
“Per 18 juli draag ik het stokje over aan de nieuwe directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, Zeljka Udovicic-Schlick. Zij is een enthousiaste directeur met ruime ervaring in verschillende sectoren. Onder haar leiding gaat Rijswijk Wonen verder met waar we nu mee bezig zijn. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten worden voorbereid, onderhoudsprojecten worden opgestart, de organisatie nog verder wordt geprofessionaliseerd en het dienstverleningsconcept wordt uitgerold. Kortom, de komende jaren zit Rijswijk Wonen niet stil en doen wij wat wij in 2015 hebben beloofd. Het verder uitrollen en invulling geven aan het ondernemingsplan 2015-2019.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Flatcoach als steuntje in de rug voor ouderen

Door veranderingen in de zorg wonen steeds meer mensen langer zelfstandig. Om te zorgen dat oudere bewoners prettig en veilig wonen, is er sinds 1 mei een flatcoach actief in Steenvoorde Zuid: Jan Bernard Oostwoud.

Wat is een flatcoach?
“Ik geef ouderen een steuntje in de rug om langer zelfstandig te wonen. Zij kunnen bij mij terecht met vragen en problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ik verwijs ze door naar de juiste professionals of breng ze met elkaar in contact. Maar ik ben ook aanjager van initiatieven en activiteiten. Zo vertelde een bewoner me dat zij het vermoeiend vindt om elke avond voor zichzelf te koken. Dan zie ik het als een uitdaging om andere bewoners te vinden die hetzelfde voelen. Ik wil hen met elkaar in contact brengen en bijvoorbeeld een kookclubje starten. Als dat eenmaal loopt, laat ik het verder los.”

Je bent dus aanspreekpunt en gangmaker
“Precies. De gedachte achter mijn functie van flatcoach is: een onsje goed wonen, levert een kilo welzijn en voorkomt 10 kilo zorg. Ik ben hiervoor goede contacten aan het opbouwen met bijvoorbeeld de wijkagent, wijkverpleegkundige, en het Sociaal Wijkteam. Ook wil ik een kwaliteitenbank opbouwen, zoals ik dat noem. Van alle bewoners wil ik graag hun kwaliteiten in beeld brengen. De een is heel creatief, de ander kan goed luisteren, een derde kan lekker koken. Het idee hierachter is om van die kwaliteiten gebruik te maken voor het organiseren van activiteiten voor en door bewoners. De meesten kennen hun directe buren wel, maar vaak niet hun buren van een andere etage. Via die kwaliteitenbank wil ik bewoners met elkaar in contact brengen.”

Waar ben je actief?
“Ik ben in ieder geval anderhalve dag per week aanwezig in de Titus Brandsmaflat. Daarnaast werk ik in de Bernardflat van Vidomes, die ook in Steenvoorde Zuid ligt. Mijn functie van flatcoach is namelijk een gezamenlijk initiatief van zorgpartijen Florence en Woonzorgcentra Haaglanden, Welzijn Rijswijk, Vidomes en Rijswijk Wonen. Het gaat om te beginnen om een proef van drie jaar. Die is wat mij betreft geslaagd als ik een systeem van zelfredzaamheid weet te creëren dat ook functioneert als ik er straks niet meer ben als flatcoach.”


Naar boven
Rijswijk Wonen
Eerste huurderspanel is een feit

In mei hebben we onze eerste vragenlijst van het huurderspanel over het baliebezoek in ons huurderscontactcentrum verzonden. Door intensieve samenwerking tussen Rijswijk Wonen en de BVR en met heel waardevolle inbreng vanuit het panel (maar liefst 201 reacties!) zien we dit als een succesvolle start.

Binnenkort delen we de resultaten op hoofdlijnen en geven we inzicht in wat we ermee gaan doen. Dit is onder andere terug te vinden op onze website.

Wilt u ook meedenken over thema’s die u als huurder van Rijswijk Wonen aangaan? Dat helpt ons om ons werk nog beter te doen en om u nog beter van dienst te zijn. Aanmelden voor het huurderspanel kan via www.rijswijkwonen.nl/huurderspanel.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bewoners Mgr. Bekkerslaan kiezen voor verbeterplan flat

Rijswijk Wonen is gestart met de uitvoering van een verbeterplan voor de flat aan de Mgr. Bekkerslaan. De bewoners van de flat hebben enthousiast gereageerd op het verbeterplan dat Rijswijk Wonen samen met Smits Vastgoedzorg presenteerde tijdens een aantal bewonersavonden. In de modelwoning bekeken de bewoners een voorbeeld van de voorgestelde werkzaamheden.

Meerderheid bewoners akkoord
Met het grootonderhoud wil Rijswijk Wonen de leefbaarheid, veiligheid, energieprestatie en het wooncomfort verbeteren. Om de plannen met bijbehorende huurverhoging uit te kunnen voeren, moest minimaal 70% van de bewoners hiermee akkoord gaan. Dit percentage is ruim gehaald.

Verbeterplan
Voor de bewoners betekenen de werkzaamheden meer wooncomfort en een energiezuinigere woning. In de woningen komen onder andere een individuele cv, extra isolatie en een ventilatiesysteem. Rijswijk Wonen investeert in energiebesparende maatregelen waardoor de woningen straks gemiddeld energielabel B hebben, oftewel energie-index 1,4. Huurders zijn zo minder kwijt aan energie en hun woning wordt duurzamer.
Naast onderhoud aan de woningen, krijgt de flat een nieuwe afgesloten entree met veel daglicht, een nieuwe fietsenberging en een aparte scootmobielruimte. Blauwe glazen windschermen aan de galerijzijde geven de flat straks een frisse uitstraling.

Samenwerking met bewoners
Rijswijk Wonen is blij met de inzet van de projectcommissie, die bestaat uit een aantal bewoners van de flat.  Zij vertegenwoordigen de overige bewoners en denken mee bij de uitwerking van de plannen en bij de uitvoering ervan. Op hun advies is een aantal verbeteringen aangebracht in het plan.

Nieuw: bewonersinformatie via een app
Nieuw in dit project is een speciale bewonersapp die bewoners over het onderhoud in hun woning informeert. De bewoner kan via de app op een telefoon of tablet precies zien wanneer welke werkzaamheden in de woning plaatsvinden en of deze mogelijk overlast geven. De bewoner is direct op de hoogte van actuele informatie en kan via de app snel een bericht sturen aan de bewonersconsulent van aannemer Smits Vastgoedzorg.

Planning
Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden eind 2016 klaar. De flats kunnen dan weer jarenlang mee.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Tips: afval, barbecue├źn en veilig op vakantie

Grofvuil laten ophalen
Heeft u grofvuil? Maak dan een afspraak met Avalex om het op te laten halen. Een afspraak maakt u digitaal via www.avalex.nl of telefonisch via (0900) 0507 (lokaal tarief). U heeft hiervoor het nummer van uw Avalexpas nodig.

Houdt u er rekening mee dat Avalex vaak niet direct de volgende dag al langskomt. Zet uw grofvuil dus pas buiten op de dag dat het grofvuil wordt opgehaald. Doe dit op de plek die Avalex aangeeft en niet zomaar naast de afvalcontainer.

Wilt u trouwens van spullen af die nog bruikbaar zijn? Andere mensen zijn er vaak blij mee. Denk daarom ook eens aan de kringloopwinkel! Die halen bruikbare spullen ook op. Meer info: www.kringlooprijswijk.nl.


Volle vuilnisbakken en afvalcontainers
Zit een vuilnisbak of afvalcontainer vol? Of staat er afval naast de containers? Zet uw afval er dan niet naast, maar neem contact op met het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 070, via internet (www.burgerklacht.nl/rijswijk/melding.php) of via de MijnGemeente APP. U vindt deze app in de Play Store (Android) en de App Store (Apple).

 

Barbecueën op het balkon of dakterras?
Barbecueën op het balkon of dakterras levert al snel gevaarlijke situaties op. Daarom een aantal tips:

  • Zet de barbecue niet op een houten ondergrond of in de buurt van brandbare materialen
  • Gebruik de barbecue alleen waar die voor bedoeld is: om te barbecueën. Gooi geen hout of papier op de kooltjes of briketten.
  • Sluit ramen en balkondeuren tijdens het barbecueën. Vonken kunnen gemakkelijk naar binnen waaien en vitrages of gordijnen in brand zetten.
  • Gooi asresten pas weg als deze helemaal gedoofd zijn.
  • Gebruik schoon hout en gebruik briketten in plaats van houtskool. Dit voorkomt rook- en stankoverlast in de buurt.
  • Nog beter: gebruik een elektrische barbecue.

Tot slot: barbecue nooit in huis! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging! 


Veilig op vakantie
Meestal zoeken inbrekers een woning waar niemand thuis lijkt te zijn en waar ze makkelijk binnen kunnen komen. Ze bellen eerst aan. Doet er niemand open, dan slaan ze hun slag. Inbrekers zoeken trouwens niet per se naar dure huizen. Bijna iedereen heeft een flatscreen-tv en wat geld in huis.

Gaat u op vakantie? Laat dan niet via uw antwoordapparaat of voicemail weten wanneer u weer terug bent. Inbrekers hebben wellicht uw telefoonnummer achterhaald om te kijken of u thuis bent.

Inbrekers zijn ook actief op sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Meld daar dus niet dat u met vakantie gaat en post foto’s pas als u weer terug bent.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Bericht van de Bewonersvereniging Rijswijk

BVR zoekt bestuurslid!

Wist u dat:

  • U eerst een periode met het bestuur mee kunt draaien om te kijken of het wat voor u is?
  • Er een vrijwilligersvergoeding tegenover staat?
  • U samen met het bestuur invloed kunt uitoefenen op het beleid van Rijswijk Wonen?

Sinds het invoeren van de zogenoemde 'stage-periodes' voor aspirant bestuursleden, hebben wij in een jaar tijd al twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen! Het bestuur is echter nog niet compleet en wij zijn nog altijd op zoek naar een nieuw bestuurslid. Misschien bent u dat wel!

De functie

Als bestuurslid van de Bewonersvereniging Rijswijk gaat u samen met ons in gesprek met Rijswijk Wonen over onderwerpen als beleid en beheer van woning en woonomgeving in de (sociale) huursector, om zo alle huurders van Rijswijk Wonen te vertegenwoordigen. Wij vergaderen minimaal 1 avond per maand.

Bent u geïntereseerd of wilt u meer weten? Ga naar onze website, of stuur ons een e-mail!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Mail & win: vrijkaartjes Rijswijkse Schouwburg

Namens de Rijswijkse Schouwburg mogen wij weer drie setjes van twee toegangskaarten verloten onder de lezers van deze nieuwsbrief! U kunt kaartjes winnen voor de volgende voorstelling: 

Kings & Queens of Comedy, vrijdag 23 september, 20.15 uur
Kings & Queens is een eigen en uniek concept van de Rijswijkse Schouwburg. Tijdens een exclusieve previewavond presenteren talentvolle cabaretiers zich aan het publiek.

De Kleine Zaal is vaak gereserveerd voor juweeltjes uit de cabaret- en muziekwereld. Geen grote, reeds gevestigde namen, maar kleine pareltjes die stuk voor stuk het predicaat jong aanstormend talent verdienen. Nederland kent een rijke cultuur van cabaretfestivals, een kweekvijver vol beloften.
Maar… onbekend maakt vaak onbemind. Daarom licht de schouwburg een tipje van de sluier op en krijgt u alvast een voorproefje! Alle artiesten staan namelijk later in het seizoen met hun eigen, individuele voorstelling in de schouwburg.
Een fantastische manier om kennis te maken met de toekomst van het Nederlands theater!

Twee kaarten winnen? Stuur dan uiterlijk 30 juni een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar nieuwsbrief@rijswijkwonen.nl en vermeld als onderwerp "mail & win".

Bekijk het volledige programma van de Rijswijkse Schouwburg op www.rijswijkseschouwburg.nl
 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen