Klik hier om de nieuwsbrief in uw browser te bekijken.
Rijswijk Wonen
november 2018 Nieuwsbrief relaties
Rijswijk Wonen
 
Rijswijk Wonen is volop in ontwikkeling en we hebben stevige ambities. Met onze digitale nieuwsbrieven informeren wij u over ons werk. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar communicatie@rijswijkwonen.nl.
In deze nieuwsbrief
Rijswijk Wonen Nieuwe gezichten bij Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen Nieuwbouwprojecten in 2019
Rijswijk Wonen Raadsledencafé groot succes
Rijswijk Wonen Scores Aedes Benchmark 2018
Rijswijk Wonen Onze ambities voor 2019-2023
Rijswijk Wonen
Nieuws
Nieuwe gezichten bij Rijswijk Wonen

Sinds 1 oktober 2018 hebben we een vernieuwd Managementteam en een vernieuwde Raad van Commissarissen. Wij stellen ze graag aan u voor!

De volkshuisvestelijke opgave van Rijswijk Wonen is groot. Die verantwoordelijkheid nemen wij uiterst serieus. Wij voelen ons nauw verbonden met Rijswijk, onze huurders en woningzoekenden. Betaalbaarheid hebben we hoog in ons vaandel staan. Daarnaast  hebben we veel projecten in voorbereiding; we starten in 2019 met diverse nieuwbouw- en duurzaamheidsprojecten, en…

… we moeten het wel waarmaken
Rijswijk Wonen heeft afgelopen jaren een aantal bestuurlijke wisselingen gehad en er is meerdere malen ingrijpend gereorganiseerd. Dit heeft helaas voor instabiliteit en onrust binnen de organisatie gezorgd. Met als gevolg dat het voor de organisatie lastig blijkt om de volkshuisvestelijke prestaties te leveren die we zo graag willen leveren.

Breed gedragen verbeterplan
We hebben daarom onderzocht wat er nodig is om de organisatie op de juiste weg te krijgen. De aanbevelingen van een extern onderzoek zijn vertaald naar een verbeterplan, dat breed gedragen wordt. We hebben er vertrouwen in dat Rijswijk Wonen met deze vernieuwingen én met nieuwe gezichten in het managementteam en de Raad van Commissarissen haar ambities gaat realiseren.

Vernieuwd managementteam
De organisatiestructuur is versimpeld en we maken een scheiding tussen Wonen (het beheer van ons bezit) en Projecten (verduurzaming, nieuwbouw, verbetering). Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd managementteam:

 • Directeur-Bestuurder a.i. – Kees Karsten
 • Manager Wonen – Lieneke Verberne
 • Manager Projecten a.i. – Gérard Thaens
 • Manager Bedrijfsvoering – Gijs Diemel 

We zijn inmiddels gestart met de werving van een nieuwe, vaste manager Projectontwikkeling. De werving van een nieuwe, vaste directeur-bestuurder start begin 2019.

Vernieuwde Raad van Commissarissen
Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben ruimte gemaakt voor twee nieuwe leden die met een frisse blik naar Rijswijk Wonen kijken. Daarmee bestaat de Raad van Commissarissen in de komende maanden uit:

 • De heer H.L.M. van Lente, voorzitter
 • De heer S.J. Koning, vicevoorzitter
 • Mevrouw C. Niestijl, lid
 • De heer W.M Schonewille (tijdelijk)
 • De heer G. Erents (tijdelijk)

We zijn nu bezig met de selectie van twee nieuwe, definitieve leden voor de Raad van Commissarissen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Nieuwbouwprojecten in 2019

Wij blijven bouwen aan een betaalbaar én duurzaam Rijswijk. Onze plannen voor 2019 zijn scherp: we gaan 300 nieuwe woningen bouwen. Welke nieuwbouwprojecten hebben we op dit moment in voorbereiding?

RijswijkBuiten: 26 eengezinswoningen

In december starten we met de bouw van 26 nul-op-de-meter eengezinswoningen in de wijk RijswijkBuiten. De woningen staan in deelgebied de Tuinen van Sion. Hierin worden in totaal 58 koopwoningen, 26 sociale huurwoningen en 38 vrije sector huurwoningen gerealiseerd. Meer informatie over de ontwikkeling van de totale wijk vindt u op www.rijswijkbuiten.nl

Benedictus: 99 appartementen voor senioren

De voorbereidingen voor ons nieuwbouwproject op de Benedictus-locatie, een woongebouw met 99 gasloze appartementen voor senioren, zijn in volle gang. In het tweede kwartaal van 2019 starten we met de bouw. Lees hier het interview dat wij samen met wethouder Van de Laar gaven over dit project.

De Schakel: 50 tot 60 eengezinswoningen

Aan de Karel Doormanlaan willen wij 50 tot 60 eengezinswoningen (nul-op-de-meter) realiseren. De eengezinswoningen komen te staan op de locatie waar nu een school en portiekwoningen staan. Deze worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. De start van de sloop/nieuwbouw staat gepland voor eind 2019.

Haags Buiten: 124 appartementen

Aan de rand van Den Haag/Rijswijk realiseren wij een woongebouw met 124 appartementen. De bouw start begin 2019. De appartementen zijn onderdeel van het nieuwbouwproject Haags Buiten. Haags Buiten ligt in Erasmusveld, een locatie die grenst aan de noordwestrand van Rijswijk. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Raadsledencafé groot succes

Op 12 december organiseerden we samen met Vidomes het 'Raadsledencafé'. Tijdens deze interactieve bijeenkomst namen we de leden van de gemeenteraad mee in de wereld van de volkshuisvesting in Rijswijk.

Er liggen grote uitdagingen in het (sociaal) wonen in Rijswijk. Daarom wilden we graag met de raadsleden in gesprek over waar wij mee bezig zijn en waar onze dilemma’s liggen, zodat we samen op kunnen trekken en zorgen dat Rijswijk een woonstad is voor iedereen. Ook voor mensen met een krappe beurs. 

Ruim 20 raadsleden waren aanwezig en ook wethouder Armand van de Laar woonde de presentatie bij. Tijdens de presentatie namen wij hen in vogelvlucht mee door de wereld van de volkshuisvesting: de sociale sector, de wetgeving, ons werk en onze opgaven. We verkenden samen de uitdagingen van Rijswijk als woonstad.

Zowel tijdens de presentatie als de informele borrel naderhand was er veel ruimte voor gesprek. Dit leidde tot prikkelende vragen en inspirerende ontmoetingen waardoor we elkaar (en de wederzijdse belangen) beter hebben leren kennen. Kortom, voor herhaling vatbaar!


Naar boven
Rijswijk Wonen
Scores Aedes Benchmark 2018

De Aedes Benchmark 2018 is bekend. We zijn blij dat we op beschikbaarheid & betaalbaarheid een A scoren! Dit sluit mooi aan bij ons ondernemingsplan, waarin betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke doelen zijn.

Over de Aedes Benchmark

De Aedes Benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere, vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren.

Prestatievelden

De Aedes Benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. Per prestatieveld worden letters (ABC’s) toegekend: een A staat voor een bovengemiddelde score, een B staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde.

Onze prestaties

 • Huurdersoordeel: C
 • Bedrijfslasten: C
 • Duurzaamheid: C
 • Onderhoud & verbetering: B
 • Beschikbaarheid & betaalbaarheid: A

Toelichting op de score

De hoge score op beschikbaarheid & betaalbaarheid komt door onze grote voorraad woningen met relatief lage huren die we bovendien vooral verhuren aan de mensen met de laagste inkomens. Dit resultaat uit de Aedes Benchmark sluit daarmee mooi aan bij ons geactualiseerde ondernemingsplan waarin betaalbaarheid en beschikbaarheid belangrijke doelen zijn.

Op de andere onderdelen van de Aedes Benchmark scoren we lager. Dat is overigens geen verrassing: dit was voorgaande jaren helaas ook het geval. De Aedes Benchmark is gebaseerd op de prestaties van 2017. Wij werken inmiddels hard aan het verbeteren van onze dienstverlening en dat zien we in de resultaten van recent onderzoek door KWH gelukkig ook terug. 

Op gebied van bedrijfslasten en duurzaamheid blijven we, gezien de grote opgave die we hebben op gebied van verduurzaming, voorlopig de komende jaren nog in de laagste score uitkomen. Wel blijven onze bedrijfslasten op hetzelfde niveau. 


Naar boven
Rijswijk Wonen
Onze ambities voor 2019-2023

De volkshuisvestelijke opgave van Rijswijk Wonen is groot. We kijken daarom goed wat er nu en in de toekomst nodig is en passen ons ondernemingsplan en onze organisatie hier op aan. Ambitieus én realistisch!

Voor aankomende jaren hebben we de volgende strategische doelstellingen geformuleerd: 

1. Sterk accent op betaalbaarheid


Vanwege de grote vraag van huishoudens met inkomens onder de huurtoeslaggrenzen en de groei van deze doelgroep in de toekomst leggen wij een sterk accent op betaalbare huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen). Wij bieden daarom 85% van alle voor verhuur beschikbaar komende woningen aan tegen een betaalbare huurprijs en verhuren deze aan inkomens onder de huurtoeslaggrenzen. We bieden in beperkte mate huisvesting voor huishoudens met een middeninkomen. We staan open voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

2. Vergroten beschikbaarheid sociale voorraad

Gezien de sterke (toenemende) vraag naar sociale huurwoningen zetten we een belangrijk deel van onze forse investeringscapaciteit in voor nieuwbouw. Vanwege de beperkte bouwmogelijkheden in Rijswijk realiseren we ook net buiten de gemeentegrenzen in Den Haag, waar eveneens een grote behoefte is aan betaalbare woningen. In de periode 2019 t/m 2023 verwachten we de start bouw van ruim 800 woningen. Daarnaast hebben we financiële ruimte voor meer woningen, die we willen invullen mits er locaties zijn of we woningen kunnen overnemen. Onze nieuwbouw richt zich op sociale huurwoningen: waar mogelijk eengezinswoningen en daarnaast appartementen. 

3. Verduurzamen en verbeteren van de bestaande woningen

Wij hebben een forse achterstand ten aanzien van duurzaamheid van onze oudere woningvoorraad. De komende 5 jaar brengen we daarom 1.600 woningen naar ten minste Label B. Voor eengezinswoningen onderzoeken we de mogelijkheden voor nul-op-de-meter (ready). Verduurzamen, verbeteren en onderhouden (zoals toegankelijkheid, uitstraling, asbestsanering en waar nodig de keuken, badkamer en toilet) gaan hand in hand. We doen dat in complexen met toekomstwaarde. Waar we in die toekomstwaarde onvoldoende vertrouwen hebben, onderzoeken we sloop en vervangende nieuwbouw, op basis van een gebiedsvisie en streven daarbij naar meer differentiatie van ons nu eenzijdig bezit. 

4. Werken aan leefbare buurten

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze buurten en zoeken samenwerking met partners in Rijswijk om die leefbaarheid te behouden dan wel te versterken. Onze eigen focus ligt op schoon, heel en veilig in onze buurten. Onze toezichthouders handhaven actief op schone portieken en galerijen en onderhoud van groen in voortuinen en binnentuinen.

5. Dienstverlening

In 2019 hebben we veel aandacht voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. We werken aan een deltaplan klantgerichtheid en versterken onze digitale dientverlening door begin 2019 een nieuwe website mét klantportaal te lanceren. Op de nieuwe website kunnen onze huurders veel zaken zelf regelen.


Naar boven
Rijswijk Wonen
Rijswijk Wonen www.rijswijkwonen.nl T: (070) 33 64 200 Rijswijk Wonen Rijswijk Wonen